GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Stichting Ushersyndroom neemt jouw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden.

Stichting Ushersyndroom hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website www.ushersyndroom.nl aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan ons privacybeleid, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met www.ushersyndroom.nl en zijn niet voldoende om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie wel verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op www.ushersyndroom.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van www.ushersyndroom.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van www.ushersyndroom.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van www.ushersyndroom.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) www.ushersyndroom.nl

Persoonsgegevens
Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om www.ushersyndroom.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Gebruiksvoorwaarden website Ushersyndroom.nl
Www.ushersyndroom.nl, inclusief alle onderliggende pagina’s, en de daarop bevatte informatie word je aangeboden door Stichting Ushersyndroom. Stichting Ushersyndroom heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55 61 3004.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van www.ushersyndroom.nl is onderworpen aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden en beperkingen. Door www.ushersyndroom.nl te bezoeken en te gebruiken aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen (of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op www.ushersyndroom.nl vermeld zijn,), van toepassing zijn en worden deze gebruiksvoorwaarden geacht door jou te zijn aanvaard. Indien je NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je www.ushersyndroom.nl niet te gebruiken.

Stichting Ushersyndroom, behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen en geheel naar eigen inzicht en goeddunken onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Door www.ushersyndroom.nl na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteer je de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Onze gebruikersvoorwaarden met betrekking tot www.ushersyndroom.nl
Www.ushersyndroom.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Www.ushersyndroom.nl bevat geen advies en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Om alle informatie op www.ushersyndroom.nl actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streeft Stichting Ushersyndroom naar zorgvuldige controle van de informatie. De inhoud van www.ushersyndroom.nl (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd door Stichting Ushersyndroom.
Www.ushersyndroom.nl kan verder links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden (“Informatie van Derden”). Stichting Ushersyndroom heeft geen invloed op deze en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze Informatie van Derden. Stichting Ushersyndroom heeft dergelijke Informatie van Derden enkel voor het gemak van de gebruiker van www.ushersyndroom.nl opgenomen. Stichting Ushersyndroom garandeert niet dat de informatie op www.ushersyndroom.nl, waaronder de Informatie van Derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin garandeert Stichting Ushersyndroom dat www.ushersyndroom.nl correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van www.ushersyndroom.nl
Aan de informatie die via www.ushersyndroom.nl wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van www.ushersyndroom.nl en de via www.ushersyndroom.nl aangeboden informatie is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker. Stichting Ushersyndroom zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van www.ushersyndroom.nl, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of computerprogramma’s van jou of van derden. Stichting Ushersyndroom zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen in verband met of in relatie tot Informatie Van Derden.

Verplichtingen gebruiker
Gebruikers van www.ushersyndroom.nl zullen ervoor zorg dragen dat: (1) enkel de daartoe bevoegde en capabele personen toegang zullen hebben tot www.ushersyndroom.nl; (2) niet oneigenlijk of in strijd met relevante wet- en regelgeving gebruik wordt gemaakt van www.ushersyndroom.nl; (3) de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Ushersyndroom worden gerespecteerd; (4) de systemen, waaronder ook de software, waarmee de gebruiker verbinding maakt met www.ushersyndroom.nl vrij zal zijn van gebreken en/of virussen, die schade kunnen toebrengen aan www.ushersyndroom.nl; en (5) geen uitingen of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, inbreukmakend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, op www.ushersyndroom.nl zullen worden gedaan of geplaatst.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot www.ushersyndroom.nl (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op www.ushersyndroom.nl, de lay-out en het ontwerp van www.ushersyndroom.nl) berusten bij Stichting Ushersyndroom en/of haar licentiegevers. Gebruik van (de aangeboden informatie op) www.ushersyndroom.nl is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop dit mogelijk is, is het niet toegestaan om (enig deel van) www.ushersyndroom.nl te kopiëren of te reproduceren voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder dat daartoe voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door Stichting Ushersyndroom. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, www.ushersyndroom.nl en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.
Indien je een vraag of klacht hebt, dan kun je contact met ons opnemen via info@ushersyndroom.nl.