ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Definities:

 • Stichting Ushersyndroom is juridisch eigenaar van de producten welke op http://www.ushersyndroom.nl/winkel/ gepubliceerd zijn.
 • Besteller: opdrachtgever, dan wel een ieder die met Stichting Ushersyndroom een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Stichting Ushersyndroom een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.
 • http://www.ushersyndroom.nl/winkel/: een speciale internet winkelomgeving waarin door de besteller producten kunnen worden bezichtigd en besteld.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Stichting Ushersyndroom, en de besteller, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Stichting Ushersyndroom overeengekomen worden.

1.2 Indien Stichting Ushersyndroom niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Stichting Ushersyndroom het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de besteller van toepassing verklaart, binden Stichting Ushersyndroom niet, tenzij deze schriftelijk door Stichting Ushersyndroom zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Stichting Ushersyndroom een mededeling van de besteller dat deze de voorwaarden van Stichting Ushersyndroom niet aanvaard en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Stichting Ushersyndroom gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op de omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstenbesteller.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Stichting Ushersyndroom met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Aanbiedingen op http://www.ushersyndroom.nl/winkel/zijn gericht aan de besteller bij http://www.ushersyndroom.nl/winkel/en zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot de bij het product gemelde datum. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders vermeld.

2.4 Stichting Ushersyndroom behoudt zich het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Stichting Ushersyndroom zal desgevraagd de besteller schriftelijk de reden van haar besluit mededelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Ushersyndroom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.

3.3 Stichting Ushersyndroom kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stichting Ushersyndroom op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Stichting Ushersyndroom slechts voor zover zij door Stichting Ushersyndroom schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Stichting Ushersyndroom is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de besteller worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden vermeld in euro’s, exclusief verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Administratie- en verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen worden per product berekend. Adviesprijzen worden in overleg met de fabrikant en/of leverancier vastgesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 (Tijdelijke) prijsaanpassingen kunnen voorkomen. Prijsinformatie wordt op http://www.ushersyndroom.nl/winkel/ gepubliceerd. Voor de gevolgen van typefouten aanvaardt Stichting Ushersyndroom geen aansprakelijkheid.

4.3 Stichting Ushersyndroom is niet verplicht het product voor de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs als wij u al een bevestiging van verzending hebben toegestuurd, als de verkeerde prijs overduidelijk en onmiskenbaar een fout was en deze verkeerde prijs redelijkerwijze door u als zodanig kon worden herkend.

4.4 De activiteiten van de webshop van Stichting Ushersyndroom vallen onder fondsenwervende activiteiten. Dat wil zeggen dat de verkoop van artikelen het algemene belang behartigen van het goede doel: financiering van wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling voor het Ushersyndroom. De fondsenwervende activiteiten van Stichting Ushersyndroom blijven in principe onder de maximumbedragen voor de levering van goederen en diensten en is daarmee vrijgesteld van BTW. Mocht in de toekomst blijken dat de maximumbedragen worden overschreden of mocht er twijfel ontstaan of de verkoop van bepaalde artikelen wel onder voorgenoemde vrijstelling valt, geldt dat Stichting Ushersyndroom de vrijstelling op grond van de kleineondernemersregeling toepast.

Artikel 5. Reclames defect of beschadigd

5.1 Een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen, gerekend vanaf het moment dat alle producten zijn geleverd, door de besteller kosteloos retour gezonden worden indien deze defect of beschadigd is.

5.2 De besteller dient het product inclusief de pakbon en de reden van retour terug te sturen naar het op de pakbon vermelde adres. Na retourontvangst van de goederen, zal het bedrag van de retourzending binnen 14 dagen op de rekening van de besteller worden bijgeschreven.

5.3 Alle geretourneerde producten dienen in de oorspronkelijke verpakking verpakt worden.

5.4 Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke pakbon worden verzonden. Indien de retouren kapot of verbruikt zijn, behoudt Stichting Ushersyndroom zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen.

5.5 Bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepingsrecht. Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

5.6 Indien en voor zover de reclame door Stichting Ushersyndroom gegrond wordt bevonden zal Stichting Ushersyndroom, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de besteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.7 Het reclameren ontslaat de besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Stichting Ushersyndroom

Artikel 6. Overige Reclames

6.1 Een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen door de besteller retour gezonden worden. Stichting Ushersyndroom behoudt zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen.

6.2 Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, en voldoende verpakt voor verzending worden ontvangen. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden.

6.3 Er worden herstel- en vervangingskosten berekend als de producten beschadigd zijn of ontbreken. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de vergoeding;

6.4 Bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepings-recht. Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

6.5 Bij gebruikmaking van retourzendingen naar Stichting Ushersyndroom. betaalt de besteller de verzendkosten voor de retourzending.

6.6 Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen kosteloos aangepast worden mits de bestelling nog niet verzonden is.

6.7 Indien en voor zover de reclame door Stichting Ushersyndroom gegrond wordt bevonden zal Stichting Ushersyndroom, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de afnemerbesteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.8 Het reclameren ontslaat de afnemerbesteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Stichting Ushersyndroom

Artikel 7.Betaling

7.1 Betaling geschiedt te allen tijde vooraf middels een elektronische beveiligde betaling.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle aan de besteller geleverde zaken blijven eigendom van Stichting Ushersyndroom tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de besteller verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2 De besteller is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Stichting Ushersyndroom, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de besteller niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Stichting Ushersyndroom heeft voldaan.

8.3 Ingeval Stichting Ushersyndroom de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Stichting Ushersyndroom op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Levertijd

9.1 Alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur worden binnen 3 à 5 werkdagen verzonden naar het opgegeven adres. Tijdens piek perioden is het mogelijk dat hiervan afgeweken wordt. Mocht dit dermate vertraagt zijn dan informeert Stichting Ushersyndroom de besteller. Afhankelijk van de gekozen service, ontvangt u de zending binnen 3 à 6 werkdagen in huis.

9.2 Alle door Stichting Ushersyndroom genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Stichting Ushersyndroom bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Stichting Ushersyndroom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

9.3 Overschrijding van de door Stichting Ushersyndroom opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de besteller nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.4 Annulering van orders dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven per email (loveush@ushersyndroom.nl). Pas na schriftelijke bevestiging van Stichting Ushersyndroom zal de annulering in behandeling worden genomen.

Artikel 10. Levering

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf het magazijn van Stichting Ushersyndroom. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de besteller.

10.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Stichting Ushersyndroom de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de besteller de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Stichting Ushersyndroom gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.3  Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de besteller beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 11. Transport

11.1  Stichting Ushersyndroom bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de besteller. Stichting Ushersyndroom is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Stichting Ushersyndroom zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 12. Niet-toerekenbare niet-nakoming

12.1  Indien Stichting Ushersyndroom door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Stichting Ushersyndroom gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Stichting Ushersyndroom op betaling door de besteller voor reeds door Stichting Ushersyndroom verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Stichting Ushersyndroom alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Stichting Ushersyndroom tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers waardoor Stichting Ushersyndroom haar verplichtingen jegens de besteller in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13. Garantie

13.1  Behoudens hetgeen in 13.5 is bepaald, garandeert Stichting Ushersyndroom de door haar geleverde zaken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Stichting Ushersyndroom naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Stichting Ushersyndroom. Gebreken dienen schriftelijk bij Stichting Ushersyndroom. te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2  De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Stichting Ushersyndroom zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3  Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Stichting Ushersyndroom vervaardigde zaken de garantie voor een periode van twaalf maanden van af het tijdstip van levering.

13.4  Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Stichting Ushersyndroom, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Stichting Ushersyndroom niet gehouden, noch is de besteller gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.5  Indien de zaken door Stichting Ushersyndroom van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Stichting Ushersyndroom zal de besteller op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.6  Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Stichting Ushersyndroom in rekening worden gebracht.

13.7  Ingeval van reparatie van defecte zaken, onder of buiten garantie, is de besteller verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar Stichting Ushersyndroom

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  Stichting Ushersyndroom is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde zaken en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Stichting Ushersyndroom Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of –vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2  Stichting Ushersyndroom is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de besteller of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Stichting Ushersyndroom toerekenbare opzet of grove schuld.

14.3  Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Stichting Ushersyndroom geleverde zaken, is Stichting Ushersyndroom niet aansprakelijk.

14.4  De besteller vrijwaart Stichting Ushersyndroom en haar vrijwilligers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Stichting Ushersyndroom. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van de vrijwilligers van Stichting Ushersyndroom en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5  De aansprakelijkheid van Stichting Ushersyndroom uit hoofde van de met de besteller gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst.

Artikel 15. Ontbinding. Beëindiging

15.1  De besteller wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

 1. De besteller enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
 2. Stichting Ushersyndroom goede gronden heeft te vrezen dat de besteller in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 3. De besteller zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 4. De besteller overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding;
 5. Van overlijden, indien de besteller een natuurlijk persoon is.

15.2  Stichting Ushersyndroom is in de 15.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de besteller en/of;
 2. enig door de besteller aan Stichting Ushersyndroom verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
 3. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

15.3  Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 16. Algemeen

16.1  De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1  Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of in de woonplaats van de besteller bevoegde rechter, naar keuze van Stichting Ushersyndroom, tenzij anders is overeengekomen.

17.3  Stichting Ushersyndroom is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Stichting Ushersyndroom
Raapopseweg 128
6824 DV Arnhem

Email: info@ushersyndroom.nl

Webshop email: loveush@ushersyndroom.nl

Laatst bijgewerkt op
24 mei 2021